CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ECO-SAL 2005 S.A.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecție sunt: 

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. 
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectați în lista scurtă. Interviul. 

Condiţiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt: 

 • cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar; 
 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii juridice cu experiență de cel puțin 5 ani in domeniul juridic; 
 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 5 ani in domeniul tehnic; 
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(4) al OUG nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituţii publice; 
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaților se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi şi independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani; 
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; 
 • membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile; 
 • selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenței; 
 • candidaţii care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior înştiințați să depună o declarație de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt: 

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost inițiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecție finală a candidaților – INTERVIU: 

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intentie a candidatului. 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: 

 • copia actului de identitate; 
 • copia diplomelor de studii; 
 • curriculum vitae cazierul judiciar / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 1; 
 • cazier fiscal / declaratie pe proprie răspundere conform formular nr. 2; 
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3; 
 • declarație pe proprie răspundere privind statutul de „independent” conform formular nr. 4; 
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situația desfăşurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr. 5;
 • declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel in care urmează a fi numit conform formular nr. 6; 
 • declarație de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaratie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9. 

Candidații incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului. 

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu. Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a Municipiului Targoviste (www.pmtgv.ro) şi pe pagina de internet a Societăţii ECO-SAL 2005 S.A. (www.ecosal.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 03.03.2021, ora 12.00, la registratura Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluției nr. 1-3, Jud. Dâmboviţa în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ECO-SAL 200 S.A , precum si numele candidatului. Totodata, in mod obligatoriu, dosarul se va transmite si in format electronic pe adresa Expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliu@gmail.com. 

Plicurile ajunse după data și ora menţionată nu vor fi luate în considerare. 

Candidații declarați admişi la etapa de selecție a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anuntate personal prin intermediul postei electronice. 

Relaţii suplimentare se pot obține din partea Expertului Independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL la tel: 0799.35.85.82