ECO – SAL 2005 SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de auditor intern, in data de 25.06.2019, orele 11.00, la sediul societatii.

Conditii de participare:

– studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;
– certificate / diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea ca auditor, respectiv certificat de atestare pentru functia de auditor emis de ministerul finantelor publice prin ucaapi;
– vechime: minim 5 ani in functia de auditor ;
– durata norma : 4h / 8 h.

Dosarul de concurs va contine:

– cerere de participare la concurs adresata directorului general ;
– copie a actului de identitate ;
– copii si originale ale documentelor care atesta studiile absolvite ;
– curriculum vitae;
– copie certificat naștere ;
– copie si original a carnetului de munca sau, după caz, adeverinta care sa ateste vechimea în munca , în meserie si/sau în specialitatea studiilor ;
– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie – clinic sănătos ;
– cazier judiciar.

Dosarele se vor depune pana la data de 20.06.2019 la secretariatul societății din Calea Domnesca nr.171A.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă, interviu.
Tematica este pusa la dispozitia solicitantilor pe site-ul societatii – ecosal.ro

Relații suplimentare la telefon 0245/616583