ECO – SAL 2005 SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de auditor intern, in data de 10.06.2019, orele 11.00, la sediul societatii.

Conditii de participare:
– studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;
– certificate / diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea

Ca auditor, respectiv certificat de atestare pentru functia de auditor emis de Ministerul Finantelor Publice prin UCAAPI;
– vechime: minim 5 ani in functia de auditor ;
– durata norma : 4h / 8 h.

Dosarul de concurs va contine :
– cerere de participare la concurs adresata directorului general ;
– copie a actului de identitate ;
– copii si originale ale documentelor care atesta studiile absolvite ;
– curriculum vitae;
– copie certificat naștere ;
– copie si original a carnetului de munca sau, după caz, adeverinta care sa ateste vechimea în munca , în meserie si/sau în specialitatea studiilor ;
– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie – clinic sănătos ;
– cazier judiciar.

Dosarele se vor depune pana la data de 05.06.2019 la secretariatul societății din calea domnesca nr.171 a.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă, interviu.

Relații suplimentare la telefon 0245/616583

Bibliografie:
1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şI completările ulterioare;
2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şI completările ulterioare;
3. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,republicată, cu modificările șI completările ulterioare;
4. Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şI completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 codul muncii, cu modificările şI completările ulterioare;
6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
7. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice