S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TÂRGOVIŞTE organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Adjunct:

1. Criterii de selecţie:
a) Condiţii generale: – are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de lege;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei;
– nu se află într-una din cauzele de incompatibilitate prevăzute de lege;
b) Condiţii specifice:
– studii superioare de lungă durată aboslvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;
– experienţă de cel puţin 1 an într-o funcţie de conducere similară sau echivalentă, ori în funcţia de director general sau preşedinte al consiliului de administraţie în cadrul unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile în ultimii doi ani, având obiectul principal de activitate identic sau un obiect de activitate echivalent cu cel al societăţii; – cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, scris şi vorbit;
– permis de conducere categoria B;
– cunoştinţe de utilizare a computerului şi a programelor Microsoft Office;

2. Criterii de evaluare:
– îndeplinirea condiţiilor de participare dovedite prin conţinutul dosarului de participare;
– abilităţi manageriale;
– abilităţi de comunicare;
– orientare către rezultate;
– motivaţia candidatului.

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
– scrisoare de intenţie;
– Curriculum Vitae (model european);
– copie dupa actul de identitate;
– copii ale documentelor ce atestă educaţia şi pregătirea profesională;
– documente/adeverinţa în original din care să rezulte experienţa de cel puţin 1 an într-o funcţie de conducere similară sau echivalentă, ori în funcţia de director general sau preşedinte al consiliului de administraţie în cadrul unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile în ultimii doi ani, având obiectul principal de activitate identic sau un obiect de activitate echivalent cu cel al societăţii;
– cazier judiciar;
– aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei funcţii de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat;
– adeverinţa medicală care să ateste faptul că este clinic sănătos; – dosar plic.

Concursul se va desfăşura în două faze:
faza I – selecţia dosarelor;
faza II – interviu.
Candidaţii, vor depune dosarul pentru concurs în intervalul 01.10.2014 ora 8:00 – 06.10.2014 ora 16:00.

Dosarul va fi depus la sediul societătii din Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 171A, judeţul Dâmboviţa.

Rezultatul selectării va fi comunicat prin e-mail şi pe avizierul de la sediul societăţii, candidaţii declaraţi admişi urmând să fie contactaţi în vederea susţinerii unui interviu.