S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TÂRGOVIŞTE organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General.

1. Criterii de selecţie:

a) Condiţii generale:
– are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de lege;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei;
– îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime şi celelalte condiţii specifice potrivit cerinţelor funcţiei;

b) Condiţii specifice:
– studii superioare de specialitate în domeniul horticultura sau silvicultură, absolvite cu diplomă de licenţă;
– vechime în muncă în specialitatea horticultură sau silvicultură de cel puţin 7 ani;
– experienţă într-o funcţie de conducere a unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate horticultură sau silvicultură, de cel puţin 5 ani;
– cunoştinţe în înfiinţarea şi întreţinerea culturilor şi plantaţiilor;
– experienţă în aplicarea Normelor Tehnice de Securitate în Muncă şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor;
– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, scris şi vorbit;
– permis de conducere categoria B.

2. Criterii de evaluare:

– îndeplinirea condiţiilor de participare dovedite prin conţinutul dosarului de participare;
– abilităţi manageriale;
– abilităţi de comunicare;
– capacitate de analiză, sinteză;
– orientare către rezultate;
– motivaţia candidatului.

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

– scrisoare de intenţie;
– Curriculum Vitae (model european);
– copie dupa actul de identitate;
– copii ale documentelor ce atestă educaţia, pregătirea profesională şi vechimea în muncă;
– documente/adeverinţa în original din care să rezulte experienţa într-o funcţie de conducere a unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate horticultură sau silvicultură, de cel puţin 5 ani;
– cazier judiciar;
– aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei funcţii de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat;
– adeverinţa medicală care să ateste faptul că este apt pentru exercitarea funcţiei de conducere;
– caracterizare a candidatului de la ultimul loc de muncă;
– dosar plic.

Candidaţii, vor depune dosarul pentru candidatură în intervalul 12.03.2014-17.03.2014. Dosarul va fi depus la sediul societătii din Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 171A, judeţul Dâmboviţa, în intervalul orar 8:00 – 16:00, iar în ziua de 17.03 până la ora 14:00. Rezultatul selectării va fi comunicat prin e-mail şi pe avizierul de la sediul societăţii, candidaţii declaraţi admişi urmând să fie contactaţi în vederea susţinerii unui interviu.